Rekrutacja

REKRUTACJA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025

DO PRZEDSZKOLI PUBLICZNYCH W MIEŚCIE MYSŁOWICE

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami dotyczącymi rekrutacji do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice na rok szkolny 2024/2025.

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 zostały określone Zarządzeniem Nr 60/24 Prezydenta Miasta Mysłowice  z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Miasto Mysłowice (Załącznik nr 1).
ZP 31 rekrutacja
System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru określone art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900, ) oraz Uchwałą Nr XXXIII/488/17 Rady Miasta Mysłowice z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego dzieci do przedszkoli prowadzonych przez Miasto Mysłowice (Załącznik nr 2),  z późniejszymi zmianami (Załącznik nr 3).
Załącznik nr 2 uchwała dot.kryteriów do rekrutacji uzupełniajacej_488_17
Załącznik nr 3 zmiana uchwały dot. kryteriów do rekrutacji uzupełniającej 532_17

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice/ Opiekunowie prawni składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. W przypadku, gdy Rodzic/ Opiekun prawny nie złoży deklaracji w ww. terminie, dziecko traci status kontynuującego wychowanie przedszkolne. W tej sytuacji, aby dziecko nadal realizowało wychowanie przedszkolne konieczne będzie wzięcie udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i złożenie wniosku.
Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolach prowadzone jest na wniosek Rodzica/ Opiekuna prawnego za pomocą systemu elektronicznego i rozpocznie się 1 marca 2024 r.

Formularz wniosku będzie dostępny w dniu 1 marca 2024 r. pod adresem www.myslowice.przedszkola.vnabor.pl,  gdzie Rodzice/Opiekunowie prawni  będą mogli zapoznać się z ofertą każdego przedszkola.

Poniżej  publikujemy terminy rekrutacji do przedszkoli i kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2024/2025 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów .

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego

 Lp.  Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego  7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego  X
2. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola publicznego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym od 1 marca 2024 r. godz. 8.00 
do 15 marca 2024 r.  do godz. 15.00
od 3 czerwca 2024r.      godz.8.00                        do 10 czerwca 2024 r. do godz. 15.00
3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola publicznego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ustawy
 z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
od 1 marca 2024 r.
godz. 8.00do 18 marca 2024 r.
godz. 15.00

 

od 3 czerwca 2024 r.
godz. 8.00do 11 czerwca 2024 r.
godz. 15.00

 

4. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym 03.04. 2024 r.  19.06. 2024 r. 
5. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia od 03.04. 2024r.  godz. 8.01                do 10. 04. 2024r. godz. 15.00 od 19 .06. 2024 r.
godz. 8.01
do 24.06. 2024 r.
godz. 15.00
6. Podanie przez komisję rekrutacyjną do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 15 kwietnia 2024 r.  27 czerwca 2024 r. 

 

Kryteria ustawowe pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego, mające jednakową wartość, zawarte w art. 131 ust. 1 i  2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. : Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.):

1) wielodzietność rodziny kandydata – sposób udokumentowania: „Oświadczenie o wielodzietności    

    rodziny”;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – sposób udokumentowania: „Oświadczenie
    o samotnym wychowywaniu dziecka”;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

Kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego – postępowania uzupełniającego:

Lp. Nazwa kryterium Sposób udokumentowania Liczba punktów
1. Kandydat obojga rodziców (prawnych opiekunów) pracujących /studiujących/, uczących się w trybie dziennym lub kandydat rodzica (prawnego opiekuna) samotnie wychowującego /studiującego/uczącego się   oświadczenie o zatrudnieniu /kontynuacji nauki 32
2. Rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację przedszkolną w przedszkolu pierwszego wyboru w roku szkolnym, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 16
3. Kandydat będący pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej za wyjątkiem świadczeń jednorazowych oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 8
4. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne ubiegał się o przyjęcie do przedszkola i nie został przyjęty oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 4
5. Kandydat, który w roku szkolnym poprzedzającym postępowanie rekrutacyjne uczęszczał do żłobka. oświadczenie na wniosku o przyjęciu do przedszkola 1