Witamy na stronie Przedszkola nr 12 w Mysłowicach. www.przedszkole12.myslowice.prv.pl
W i t a m y   n a   s t r o n i e   P r z e d s z k o l a   N r   1 2   w   M y s ł o w i c a c h    w w w . p r z e d s z k o l e 1 2 . m y s  l o w i c e . p r v . p l
M E N U
Wszelkie prawa zastrzeżone. 2011. Autor: Ptakoooo
A k t u a l n o ś c i
stat4u
Wszystkie prawa zastrzeĹźone. Kopiowanie zabronione. Design: Ptakoooo (monia.wrona@gmail.com)